به پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد بیرانوندی نماینده مردم شریف خرم اباد وچگنی در مجلس شورای اسلامی خوش امدید.

اقتصاد مقاومتى و ملزومات

 

به نظر ميرسد از بعدنظري خيلى از راهكارها روشن باشد. آنچه بيش از هرچيز مورد نياز است ايجاد عزم واراده همگانى و جمعي براى اجراست. نكاتي كه ذيلا اشاره ميشود به نظر ميرسد ما را سريع‌تر به سرمنزل مقصود ميرساند و البته نياز به نقد، اصلاح و تكميل دارد.

١- قبل از هرچيز بايد بپذيريم كه بهبود شرايط وخروج از ركودوبيكاري يك مساله ملى است،لذا همه باید به سهم خود بسيج شوند ودر حل مشكل صادقانه وصميمانه مشاركت نمايند. درست مثل زمان جنگ. هركس وهر گروه از دولت تا مجلس تادستگاه قضايى تا بخش خصوصى و تعاونى تاكارافرينان و صنعتگران تا اقتصاددانان ومشاوران وصاحبنظران تا اصحاب رسانه ومطبوعات تا مديران اجرايى وكاركنان دولت در مركز، استانها، شهرستانها و روستاها تا امامان جمعه و جماعت وهركه دلسوز انقلاب و كشور است بايد سهم ونقش خود را بيابند وعمل كنند.

٢- براى فراهم شدن جو مشاركت ملى لازم است فضاى اعتماد، وحدت، احترام، اميد و همكارى به جو حاكم بر كشور تبديل شود. هركس كه براختلافات، تخريب ايجاد ياس، نااميدى و تهمت و افترا دامن زند محكوم و مطرود شود. نقش رسانه ملى و مطبوعات در اين رابطه كليدى است.

٣- بپذيريم كه مديريت و محور ساماندهى اقتصاد با دولت ودستگاههاي تابعه است وسايرامكانات وظرفيتها دربخشهاى عمومى ونيروهاى نظامى تحت اين فرماندهى و مديريت انجام وظيفه مين‌مايند و از هركونه اقدام ناهماهنگ و موازي پرهيز شود. البته در همه مراحل دولت از راهنماييهاوحمايتهاى مقام معظم رهبرى بهره مند خواهد شد.

٤- بديهى است كه براى خروج از ركود نيازبه سرمايه گذارى جديست، منابع مالى يا از نقدينگى مردم و سرمايه هاي كوچك وبزرگ مردم و همكارى بانكها و صندوق توسعه ملى تامين ميشود ياجلب سرمايه گذارى خارجى.دولت بايد سهم هريك رابا مطالعه تعيين و باتدبير و اقتدار اعمال نمايد والبته بانكها نيزلازم است مسولانه وباسياست انبساطى همراهى نمايند.

٥- روحيه وباور به شرايط خاص بايد در همه سطوح دولت واقشار مختلف مردم جاري و سارى شود، بايدباهرگونه سوءاستفاده، تخلف، كم كارى و بى تدبيرى برخوردشود. از هرگونه اسراف،ريخت وپاش وكاسه خرجى ازمنابع دولتى وعمومى جلوگيرى شود.فضاى كار جمعى،همكارى وفداكارى جايگزين بيحالى وتنبلى شودشركتهاى دولتى ،نهادهاى عمومى وبانكها از هزينه هاى غير ضرورى و پاداش دادنهاى شرايط رفاه ورونق بپرهيزندوهراقدام مشابه ديكركه به اين فضا دامن زند.

٦-نكته مهم ديكراينكه براى رشد توليد بايد بازار ايجادشود كه راهكار اصلى ان دامن زدن به صادرات وحضور در بازارهاى جهانى بويژه كشورهاى پيرامون وهمسايه با استفاده از همه روشهاى اثربخش ميباشد.در داخل هم به برندسازى،بازاريابى وصنعت بسته بندى توجه نمود.

٧-رشد بخش خدمات بويژه باتوسعه صنعت گردشگرى يكى از بهترين وسريعترين راههاى تحرك اقتصادى و ايجاداشتغال ميباشد.باتوجه به قابليتهاى فراوان كشور دراين عرصه بايد شرايط مساعد وتمهيدات لازم را ايجاد نمود.

٨- از ديگراقداماتى كه دراين شرايط بسيار كارساز ومفيد ميباشد توجه همه جانبه به رشد،تقويت وفعال سازى واحدهاى خرد،كوچك،متوسط با اولويت تعاوني‌هاست، چرا كه اين نوع واحدها هم اشتغالزا هستند هم بامنابع مالى كم فعال ميشوند. البته توجه به گسترش وتوان افزايى تعاونيهاى تامين نياز اقدامى اثربخش برافزايش بهره ورى در واحدهاى كوچك ومتوسط وهم رشد توليدات صادراتى درانهاست واين امرى تجربه شده در دنياست.

٩- تاكيد مجدد ميشود كه رشد سرمايه گذارى نيازمند فضاي امن باثبات بدون نگاه منفى ورفتارهاى سرد وياس اور به سرمايه گذاران داخلى وخارجي است وعلاوه بر ان بايد با تشويق،احترام وحفظ حقوق سرمايه گذاران به استقبال انان رفت.

١٠ -توجه به دو اصل هماهنگى بين سياستها،برنامه ها ودستگاهها وپيگيرى مستمر همراه با سوال و بازخواست والبته تشويق وتقديرعوامل ذيربط رمز پيشرفت برنامه هاست.

به قلم سيد حميد كلانتری برگرفته از سایت تابناک


نظرات کاربران

نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی